Skip to main content

För oss på BL:s Industrisvets är kvalitet, tillsammans med vår CSR, en viktig hörnsten som ligger till grund för nöjda kunder och medarbetare. Med rätt kvalitet avses kundernas krav på produkten/tjänsten. Då kraven inte är specificerade, skall kvalitén minst motsvara branschens ställda krav.

Vår tanke är att kvaliteten på våra produkter och tjänst och kvaliteten på vår arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Rätt kvalitet skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp i dag, såväl som i framtiden. Detta är en förutsättning för företagets fortsatta utveckling.

Våra medarbetare och vårt kvalitetssystem är viktiga delar av vårt kvalitetsarbete. Detta bygger på engagemang, ansvar, kompetens och förtroende som genomsyrar alla våra processer, vårt bemötande och vårt arbetssätt. Vi ser till att aktivt hålla oss informerade om nyheter och krav inom kvalitetsområdet, samt uppmuntrar våra medarbetare till kompetenshöjning och kunskapsöverföring.

Varje projekt följs upp löpande för att identifiera, förhindra och åtgärda eventuella brister. Samt efter projektets genomförande söka feedback på sådan som vi kan göra bättre vid nästa tillfälle. Vi ser avvikelser och reklamationer som möjligheter till förbättring. Dessa inkommer till företaget företrädesvis via mail, även möjligt via telefon och fysiskt besök. Genom ständiga förbättringar säkerställer vårt kvalitetssystem att rätt kompetens används, att krav uppfylls och hjälper oss i slutänden att nå våra mål.

Det åligger varje medarbetare att följa våra kvalitetssäkringsrutiner.

Ytterst ansvarig för vårt kvalitetssystem är vår VD, eller annan utsedd ansvarig.

Denna policy utvärderas och revideras årligen för att hållas aktuell.